White Space

Mind Effects

23 Jan - 11 Apr 2010

Exhibition view
MIND EFFECTS

Chi Peng, Li Changqing, Shi Zhiying, Wang Zhongkun, Wu Qiuyan, Xushun

23rd January – 11th April, 2010
 

Tags: Chi Peng, Shi Zhiying