White Space

Absolute Distance

28 Nov 2010 - 03 Jan 2011

Exhibition view
ABSOLUTE DISTANCE
Curator: Zoe ZHANG Bing
November 28, 2010 – January 03, 2011

Artisst:
Chen Hangfeng, Deng Hua + Fu Zhen, Gao Lei, Gu Yeli + Raquel Fernandez, Li Yifan, Zero Lin , Liu Ren, Miao Xiaochun, Michael Ziming Ouyang , Shen Shaomin, Shi Jinsong, Song Dong, Wang Taocheng, Wu Junyong, Xiang Jing, Yan Chao, Zhu Fadong

Organizer: UNDP
Co-Organizer:UNAIDS, UNESCO, DFID
Operator: MSIC
 

Tags: Xu Bing, Lu Chao, Po-i Chen, Song Dong, Xiang Jing, Shi Jinsong, Gao Lei, Ji Lei, Lv Miao, Liu Ren, Ni Xiang, Miao Xiaochun, Li Yan, O Zhang