Milena Dopitova

Prague Biennale

5th PRAGUE BIENNALE 2011

19 May - 11 Sep 2011

Jiri Svestka, Prague

Motivation - Work - Implement

14 Jul - 30 Aug 2008

Jiri Svestka, Prague

Accrochage 2008

14 Jun - 25 Jul 2008

Jiri Svestka, Prague

Accrochage 2007

13 Jul - 31 Aug 2007

Jiri Svestka, Prague

New Heroes

08 Jun - 28 Jul 2006

Prague Biennale

2nd PRAGUE BIENNALE 2005

26 May - 15 Sep 2005

Gwangju Biennale

1ST GWANGJU BIENNALE 1995

20 Sep - 20 Nov 1995