Marcelo Silveira

Bienal de Sao Paulo

29th Sao Paulo Biennial 2010

25 Sep - 12 Dec 2010

Bienal do Mercosul, Porto Alegre

5TH MERCOSUL BIENNIAL 2005

30 Sep - 04 Dec 2005