Katerina Vincourova

Jiri Svestka, Prague

Kateřina Vincourová

16 Nov 2011 - 07 Jan 2012

Jiri Svestka, Prague

Motivation - Work - Implement

14 Jul - 30 Aug 2008

Jiri Svestka, Prague

Accrochage 2008

14 Jun - 25 Jul 2008

Hunt Kastner, Prague

VERONIKA BROMOVA: HaHathor's Handbag

23 Mar - 22 May 2007

Jiri Svestka, Prague

New Heroes

08 Jun - 28 Jul 2006

Prague Biennale

2nd PRAGUE BIENNALE 2005

26 May - 15 Sep 2005